Regulamin

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu pod adresem internetowym: www.ponadwszystko.com/sklep jest Natalia Kusaj, Katarzyna Gumulak prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Ponad Wszystko Wydawnictwo Natalia Kusaj Katarzyna Gumulak spółka cywilna z siedzibą w Jeleniej Górze, (58-506), przy ul. Karłowicza 41/6, NIP: 6112790192 REGON: 369179770, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod adresem www.ponadwszystko.com/sklep ; telefonicznie pod numerem dla telefonów komórkowych: 512586949, 601873400  lub przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.

 • 1 Definicje

Sklep Internetowy (Sklep) – strona internetowa dostępna pod adresem www.ponadwszystko.com/sklep poprzez którą  Kupujący ma możliwość złożyć Zamówienie.

Regulamin  – niniejszy regulamin opisujący zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę w ramach działania Sklepu Internetowego

Klient –  podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Towar  – produkt dostępy w Sklepie Internetowym.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy , dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Termin Realizacji Zamówienia – czas potrzebny na przygotowanie przez Sprzedawcę zamówienia do wysyłki i wydanie go przewoźnikowi. Czas Realizacji Zmówienia nie obejmuje czasu dostawy.

Dostawa  – usługa przewozowa, której koszt oraz podmiot będący przewoźnikiem wymienione są w cenniku dostawy, dostępnym pod adresem: www.ponadwszystko.com/dostawa

Punkt odbioru  –  miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym wskazanym jako adres właściwy dla Kupującego, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Płatność  – metoda dokonania zapłaty za zakupiony towar  oraz jego dostawę opisana szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu.

Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

Przedsprzedaż – realizowany przez Sprzedawcę system sprzedaży oparty na gromadzeniu środków finansowych na Projekt przed jego realizacją.

Dowód zakupu  – rachunek lub faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Rękojmia – odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad rzeczy sprzedanej, uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 556 i następnych.

Wada  – zarówno wada fizyczna, jak i prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedawanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Wada prawna –  sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 • 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Kupującego oraz Sprzedawcy.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności
 3. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 7. Zamówienia można składać całodobowo, przez wszystkie dni w roku, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 9 do 17.
 • 3 Zawarcie umowy

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego Zamówienia oraz przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodatnie do wirtualnego Koszyka towarów, wybór formy dostawy, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 4. Opłacenie przez Kupującego Zamówienia następuje po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia.
 5. Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 3 (trzech) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:
  1. a) Dokonaniu płatność przez system tpay.com lub PayPal– po potwierdzeniu płatności, które Sprzedawca otrzymuje od operatora płatności.
  2. b) Przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę na wskazanym przez niego rachunku bankowym. Czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy
 6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 • 4 Ceny i sposób płatności

 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztu przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Kupującego w formularzu Zamówienia (Koszyk), zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca Kupującego wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
 2. Kupujący ma do wyboru następującego formy płatności
 3. a) Przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę:

PKO BP 78 1020 2124 0000 8602 0204 5334

W tym przypadku Kupujący obowiązany jest do opłacenia Zamówienia w terminie nie przekraczającym trzech dni roboczych od dnia  złożenia Zamówienia i otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Po upływie tego terminu, nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

 1. b) Płatność poprzez system płatności internetowych tpay.com, który należy do Systemu płatności Tpay.com Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy:  4.848.500 PLN
  c)PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150, Luksemburg
 2. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupującego, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 • 5 Dostawa

 1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polski, chyba że strony Umowy Sprzedaży postanowią inaczej.
 2. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej SA; pośrednika Epaka: Paczka w Ruchu, Paczkomat InPost

Szczegółowe warunki poszczególnych form dostawy wraz z cennikiem znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.ponadwszystko.com/dostawy

 1. Koszt wysyłki ponosi Kupujący z wyłączeniem promocji, w których Sprzedawca wyraźnie informuje, że w ramach organizowanej promocji Kupujący nie ponosi kosztu przesyłki.
 2. Koszt przesyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia (Koszyk) i opcji dostawy wybranej przez Kupującego. Koszt wybranej opcji dostawy jest doliczany do kwoty Zamówienia. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich
 3. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia
 4. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania mu Zamówienia.
 • 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 7 Przedsprzedaż

 1. W okresie przedsprzedaży na produkty obowiązuje specjalna promocyjna cena.
 2. Produkty dostępne są w przedsprzedaży około 4 tygodnie przed ukazaniem się. W niektórych sytuacjach ten termin może ulec wydłużeniu.
 3. Produkty zamówione w przedsprzedaży wysłane zostaną dopiero w momencie pojawienia się w regularnej sprzedaży.
 4. Przy zamówieniach obejmujących również inne pozycje oferowane na stronach Wydawnictwa,  paczka zostanie wysłana w całości po skompletowaniu wszystkich pozycji.
 5. Wydawnictwo ma prawo anulować zlecenie, w przypadku nie uregulowania płatności przez klienta w terminie 7 dni.
 • 8 Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 • 9 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: kontakt@ponadwszystko.com
 3. Dla szybszej realizacji procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).
 4. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 14 (czternastu) dni do ustosunkowania się do żądania Konsumenta.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Konsumenta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 • 10 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem internetowym: www.ponadwszystko.com/politykaprywatnosci
 4. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.
 • 11 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca ma obowiązek powiadomienia Kupujących o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 (czternaście) przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 • 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 2. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 3. W razie zaistnienia sporu, Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Data wejścia w życie niniejszego Regulaminu: 25.05.2018 r.