Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Kupujących w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego pod adresem www.ponadwszystko.com/sklep

Ponad Wszystko Wydawnictwo Natalia Kusaj Katarzyna Gumulak spółka cywilna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Ponad Wszystko Wydawnictwo Natalia Kusaj Katarzyna Gumulak spółka cywilna obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Ponad Wszystko Wydawnictwo Natalia Kusaj Katarzyna Gumulak spółka cywilna nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Ponad Wszystko Wydawnictwo Natalia Kusaj Katarzyna Gumulak spółka cywilna.

 

KIM JESTEŚMY –ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE:

 1. Administratorem Twoich  danych  osobowych  jest PONAD WSZYSTKO WYDAWNICTWO NATALIA KUSAJ, KATARZYNA GUMULAK SPÓŁKA CYWILNA z  siedzibą  w  Jeleniej Górze,

adres: ul. Karłowicza 41/6, 58-506 Jelenia Góra NIP 6112790192, REGON: 369179770

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie, na adres: PONAD WSZYSTKO WYDAWNICTWO NATALIA KUSAJ, KATARZYNA GUMULAK SPÓŁKA CYWILNA ul. Karłowicza 41/6 58-506 Jelenia Góra;
 • mailowo, na adres: kontakt@ponadwszystko.com

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

1.W  związku  z  przystąpieniem  do  Klubu Klienta Ponad Wszystko  możemy  Cię  prosić  o  podanie

następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • miejsce zamieszkania;
 • dane kontaktowe w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu.

Zbieramy także

 • informacje związane z Twoimi  działaniami  w sklepie internetowym www.ponadwszystko.com/sklep , tzw. dane behawioralne dotyczące Twoich zachowań, obejmujące informacje o dokonywanych  przez  Ciebie  zakupach,  ich  liczbie,  przedmiocie,  częstotliwoścl i   miejscu, a także historię kierowanej do Ciebie korespondencji marketingowej (np.newsletter, e-mail).

 

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY?

. Twoje  dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

 • prowadzenia i realizacji  zamówień na sklepie internetowym  Ponad Wszystko Wydawnictwo  na

podstawie Twojej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1

a)RODO, to jest w celu:

– otrzymania  przez  Ciebie  rabatu  wynikającego  z  przynależności  do naszego newslettera

– rozpoznania  i rozpatrzenia Twoich reklamacji;

– marketingowym,  który  obejmuje  przekazywanie  Ci  informacji, dotyczących promocji i produktów, w tym i usług, dostępnych na stronie www.ponadwszystko.com, wydarzeń lub akcji przez nas organizowanych, w tym ofert  specjalnie wybranych dla Ciebie (w tym dostępnych tylko dla członków  naszego Newslettera), e-mail,  newsletter,

 • realizacji naszych tzw.  prawnie  uzasadnionych  interesów,  w  oparciu o art.6ust.

  b) RODO, które obejmują:

–  ustalenie,   obronę,   dochodzenie   roszczeń   związanych   z   dokonanymi przez Ciebie zakupami (w  tym  w  szczególności  Twoich roszczeń związanych z rabatem)

– tworzenie  zestawień,  analiz  i  statystyk  na  nasze  potrzeby  wewnętrzne, obejmujących  w  szczególności  raportowanie,  badania  marketingowe, planowanie  rozwoju  oferty,  produktów w naszym sklepie www.ponadwszystko.com,  prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych;

– zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;

– wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających  z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Klientów.

 

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

3.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tym celu odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail:  kontakt@ponadwszystko.com lub listownie.

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.

6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług.

7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

8. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

9. Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

10. Administrator niniejszym informuje, że korzysta z systemu do wysyłki newslettera MailerLite, którego dostawcą jest UAB „MailerLite” z siedzibą w Wilnie, Litwa, z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach znajdujących się na Litwie. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

11. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite

– IMAGINIO Sp. z o. o. ul. Partyzantów 17/2A 75-411 Koszalin – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

– Tpay.com Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 – w celu obsługi systemu płatności elektronicznych.

– PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150, Luksemburg- w celu obsługi systemu płatności elektronicznych.

– Biuro Rachunkowe Termale, ul. Sygietyńskiego 5/22, 58-506 Jelenia Góra – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach

12. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

13.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

– udzielona przez Użytkownika zgoda

14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

 

FORMULARZE

Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
 2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Ponad Wszystko Wydawnictwo Natalia Kusaj Katarzyna Gumulak. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
 4. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.

USŁUGA NEWSLETTER

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (adres e-mail).
 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1.            Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny.

6.2.           Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

6.3.           Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki Newslettera

6.4.          Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

 1. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 2. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 3. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 5.1.
 4. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „anulowanie subskrybcji”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

KOMENTARZE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

 

TECHNOLOGIE

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.1.  Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

 1. W celu korzystania ze strony internetowej www.ponadwszystko.com. niezbędne jest posiadanie:

2.1.  Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Nasza strona podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z moich stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym  prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieram również dane demograficzne. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

 

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy.

Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.